Sivas Bilgi Bankası / Yerleşimler ok.gif (105 bytes)GERİ    Divriği İlçesi Akmeşe Köyü/Genel Bilgiler

Bilgi güncellemeleriniz içinform.gif (1343 bytes)doldurunuz©

 |*AKMEŞE /  GENEL BİLGİLER

  |*Kısaca |*Tarih |*Ticaret Ekonomi |*..... |
  |*Turizm/Ulaşım/Konaklama/Tesisler |
  |*Kültür/Sanat-Etkinlikler|
  |*Folklor/Söylenceler,oyunlar,giysiler|
  |
*
Gelenekler-inanışlar|*Resimler|
  |*El Sanatları|*Yemek Kültürü|*Şiirler |*Müzük:Yerel Sesler|
  |*Günümüzden|*İzbırakanlar|*Anılar |

  |*Köy Adı: AKMEŞE/ ZİNİSKİ Hakkında:Fotoğraflar:

  |*Sivas Divriği Akmeşe Köyü/ ZİNİSKİ KÖYÜ

Ziniski Divriği'nin ilk akla gelen köylerindendir. Geçen yüzyıla kadar bir kasaba büyüklüğünde canlılığını korumuş,uzun bir zaman burada medrese eğitimi bile yapılmıştır. Köy alanı her noktasıyla eski bulguları vermekte,özellikle su kanalları,sayısız tandır harabesi dikkati çekmektedir. Halen üç mahalle görülür.Tekke mahallesi, orta ve kilise mahallesi. Halkının uyanıklığı ile ayrıca tanınmıştır.
Tarihi araştırmalarımız Ziniski köyünün Mengücekoğulları döneminde önemli bir kasaba olduğu yolundadır. Bilindiği gibi Mengücekoğulları Malazgirt zaferi (1071) nin ardından yukarı fırat havzasında kurulmuş ve varlığını 200 yıl sürdürmüş bir türk beyliğidir. Mengücekliler döneminde Ziniski^nin asıl adı Zafeski'dir. Bu kasabada o dönemde yoğun olarak ermeni ve Rum nüfus bulunmaktadır. Köyde 4 büyük kilisenin varlığı bu bilgilerimizi doğrulamakta olup kiliselerin kalıntı ve yerleri mevcuttur. O dönemde köyde yaşamakta olan ermeni nüfus zanaatkar kesimi, rum ahali ise çiftçilik ve tarımla uğraşmaktadır. Ermeni nüfusun özellikle Divriği demir madenlerini işleyerek Mengücek oğulları beyliğinin demir ve benzeri savaş malzemelerini temin etmesi beyliğinh bu yöreye verdiği önemi artırmıştır. Öylesineki bu önem kasabada yaşayan refah durumu yüksek zaanatkar kesimi oluşturan Ermeniler ile çiftçilikle uğraşan Rum ahali arasında rekabet oluşmasına yol açmış ve bu iki grup arasında zaman zaman anlaşmazlıklara yol açmıştır. Halen işlenmiş ve döküm ocağı olarak kullanılmış maden cruflarının kalıntılarına günümüzde de rastlanılmaktadır.
Bugün küçük bir köy olan Akmeşe(Ziniski) Osmanlılar döneminde de oldukça büyük bir kasabadır. Sivas^dan Divriği^ye gelen Evliya Çelebi şu bilgileri vermektedir.
Zara^dan sonra karabeli aşıp Yağbasan köyüne geldik. Bütün Halkı müslümandır. Meli dede tekkesi adıyla büyük bir tekkesi vardır. Buradan yine Doğu^ya gidip Zafeski (Ziniski) köyüne geldik. Kasaba büyüklüğünde bağlı, bahçeli,camii,hamamı,hanı ve pazarı olan güzel bir köydür. Fırat (Çaltı çayı) nehrinin kenarında ise de yine Sivas tarafına düşer.İstanbul'da  Başbaki kulu İbrahim Ağa^nın köyüdür. Bilindiği gibi Osmanlı maliye teşkilatında birinci derecede tahsil memuruna başbaki kulu denilmektedir.

   Ziniski köyü denilince ilk akla gelen Seyyid Baba Hz.nin türbe ve yatırıdır. Divriği^ye 24 km.uzaklıkta olup yörenin en önemli ziyaret yerlerinden birisidir. Bulunduğu Ziniski köyüne ayrı bir şahsiyet kazandırmıştır. Seyyid Baba Hz.Horasan erlerinden olup, Alp-Erendir. Bu yörenin müslümanlaştırılmasında önemli bir yeri vardır. Çevre halkı arasında yaygın olan söylenti Seyyid Baba Hz.nin Mengücek oğulları döneminde şahların sancaktarı olduğu ve buradaki bir savaşta şehit olduğu yönündedir. Bu yüzden ona şehit gözüyle bakılmakta ve büyük  saygı gösterilmektedir. Yine Kanuni devrine ait H.937 (1530) tarihli mufassal tahrir defterinde ise "Vakf-ı Medrese-i Ziniski haliya harap olup amelden kalduğu acilden karyeyi mezbure olunur imiş"denilmekte Ziniski^deki eski medresenin daha o tarihlerde tatil olması sebebiyle vakfının ilgili mescide devredildiği işaret edilmektedir. Buradaki kasıt o dönemdeki medrese eğitiminin Seyyid Baba Hz.nin bu yöreye gelmesiyle birlikte daha da ileriye dönük önem kazandığı ve medresede eğitim görenlerin ihtiyaç ve giderleri kurulan bir vakıfla mümkün olduğu belirtilmiştir.
Şöyleki vakfın tüm geliri yöredeki tarla,bostan ve bahçelerden temin edilmiş olup"Mescidi mezburenin tevliyetine Mehmet Bin Abdülkerim Berat-ı  Padişahı ile mutasarrıf " gösterilmiştir. Bu zatın ismi vakfa gösterdiği yararlılıktan dolayı daha sonra Ziniski'deki en yüksek tepeye verilmiştir.
Ziniski köyünün Osmanlı döneminde yetiştirdiği önemli şahsiyetler de vardır.Bunlardan en önemlisi kanuni döneminde önemli görevler üstlenen Memiş Paşadır. Memiş Paşa tuna boylarında savaşan önemli bir askerdir. Ayrıca şair olarak Fakir Edna'yı yetiştirmiştir. Yine Osmanlı  Maliyesinin en üst  düzeyindeki memuru durumunda olan başbaki kulu İbrahim Ağa'yı yetiştirmiştir. Diğer yetişen kıymetleri de vardır.
B
    gün bu köyde 174 nüfus yaşamaktadır. Cumhuriyet döneminde Akmeşe adını alan Ziniski köyünde ekonomik şartların zorluğu bu yöredeki nüfusun göç etmesine yol açmıştır.Nüfusunun büyük bölümü İstanbul ve çevre illere dağılmıştır.
Yakın döneminde Belediye olabilmesi için Akmeşenin yetiştirdiği Erol ÇINAR^ın büyük çabaları olduysada malesef köy halkı bu şansı nı iyi değerlendirememiştir. Eski tarihlerinde kasaba olarak bugünlere gelen Akmeşe Köyünün bu şansını (Yani yeniden aslına uygun kasaba olması)iyi değerlendirememiş olması bu köy adına bir talihsizliktir.

Kaynak Bilgi: Erol Çınar 

-----------------------------------------

Kaynak - Bilgi:

Kaynak - Bilgi : Tanıtım yazıları yazarın kişisel görüşlerini yansıtır. Bilimsel veriler kaynak gösterilerek yayınlanan yazılardır...

©